Piliç Üretici Markaların Uyması Gereken Kanun ve Yönetmelikler

Kırmızı Et/Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe ait Talimat
Uygulama Talimatı No
15
Hukuki Dayanak
03.03.2005 tarih ve 005107 sayılı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı
Eski ve yeni yönetmelikler arasındaki önemli farklar:
1- 5179 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ve 27/08/2004 tarihinde yayımlanan gıda üreten işyerlerihakkındaki yönetmelik ile birlikte et ve et ürünleri üretim tesislerinin müracaat ve izin işlemlerinde değişiklikmeydana gelmiştir. Bu kapsamda yeni yönetmeliklerde, tesis kurma ve açılış işlemleri ve bu işlemlerle ilgili birkısım bilgi ve belgeler (Tesis kurma raporu, açılma raporu, vaziyet planı, kanalizasyon belgesi veya fosseptikdetay projesi, noter onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleşmesi, yangın ve patlamalara karşı önlemlerinalındığına dair itfaiyeden alınan yazı, ÇED belgesi, Emisyon izni, deşarj veya bağlantı izni, işletme belgesi) GayriSıhhi Müessese Ruhsatı kapsamında değerlendirilerek ayrıca istenmemiştir. Uygulamada birlikteliğinsağlanabilmesi açısından 27/08/2004 tarihinde yayımlanan gıda üreten işyerleri hakkındaki yönetmeliğin 26.maddesinde istenilen bilgi ve belgelerle birlikte yeni yönetmelikler gereği ayrı bilgi ve belgeler de istenmiştir.Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olma başlıklı 184 maddesine istinaden bu tesislerden yine ayrıcayapı kullanma izin belgesi de istenmektedir. Yeni yönetmeliklerin geçici maddeleri ile yönetmeliğin yayımındansonra müracaatta bulunmuş veya müracaat ve izin işlemleri halen devam eden, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatıve yetkili merciden çalışma izni olmayan tesislere Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alınıncaya kadar 27/08/2005tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici çalışma izni verileceği hükme bağlanmıştır.
2- Eski yönetmeliklerin kapsam başlığı altında yer alan 2. maddesinin 2. paragrafında, gıda satışyerlerinde direkt tüketiciye ulaştırılmak üzere yapılan parçalama işlemi ve bu işlemin yapıldığı parçalamaalanları ruhsatlandırmadan muaf olduğu belirtilmiş iken, uygulamada söz konusu paragrafta geçen “direktolarak tüketiciye ulaştırılmak üzere” cümlesi nedeniyle müşteri talebinden önce karkasın yarılmama veçeyrekten daha küçük parçalara ayrılma işleminin yapıldığı bazı marketlerin ruhsatlandırılmasında sorunlarlakarşılaşılmış ve bu nedenle yeni yönetmeliklerde, belirsizliğe yol açan bu ifade kaldırılarak yerine “Müşteri talebiüzerine reyonda yapılacak et parçalama işlemi” ifadesi getirilmiştir. Bu nedenle müşteri talebine bağlı olmadandaha önceden karkasın yarılmama ve çeyrekten küçük parçalara ayrılması işleminin yapıldığı satış yerlerininilgili ünitelerine yönetmelikte belirtilen et parçalama tesisi şartlarını yerine getirmeleri halinde parçalama tesisruhsatı verilmesi, aksi takdirde müşteri talebi üzerine parçalama yapmalarının sağlanması gerekmektedir.
3- Eski kırmızı et yönetmeliğinde 2. ve 3. sınıf mezbahalarda hem kapasite ve hem de dağıtım alanlarındasınırlandırma var iken, yeni yönetmelikte dağıtım alanlarındaki sınırlandırma kaldırılmış ancak kesimkapasitesindeki sınırlandırma haftalıktan günlüğe çevrilerek devam ettirilmiştir.
4- Ülkemizde son yıllarda kombina ve mezbahadan bağımsız olarak başlı başına birer tesis olarak faaliyetgöstermeye başlayan sakatat temizleme ve/veya işleme yerleri ile ambalajlama ve/veya paketleme tesislerihakkında yeni yönetmeliklerde düzenleme yapılmıştır.
5- Yeni yönetmelikler ile belediye kombina, mezbaha ve kesimhanelerinde, belediyelerde daimi işçistatüsünde çalışan veteriner hekimlere de belediye başkanının görevlendirme yazısına istinaden sorumluyönetici olarak çalıştırılabilme imkanı getirilmiştir. Ancak bu imkan geçici işçi statüsündeki veteriner hekimlereuygulanmayacaktır.
6-At, tavşan, devekuşu ve domuz kesimleri de yeni kırmızı et yönetmeliği ile kapsam içerisine alınmışolup domuz mezbahalarının şartları belirlenirken at, devekuşu ve tavşan mezbahalarının ilave spesifik teknik,hijyenik ve sağlık şartlarının talimatla düzenleneceği ve bu arada devekuşu kesimlerinin ihtiyaç olması halindekırmızı et kombina ve mezbahalarında, tavşan kesimlerinin ise bu mezbahalara ilaveten kanatlıkesimhanelerinde diğer hayvanların kesimlerinin yapılmadığı zamanlarda yapılabileceği; bıldırcın, keklik kumruile bu gün için etleri ülkemizde tüketilmeyen ancak daha sonra tüketimi gündeme gelebilecek kanatlıhayvanların kesileceği kesimhane ve kombinalara ilişkin ilave teknik, hijyenik ve sağlık şartlarının da ayrıcatalimatla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
7- Yeni yönetmelikler ile kombina, mezbaha ve kesimhaneler dışındaki diğer et ve et ürünleri üretimtesislerinde sorumlu yönetici olarak çalışacak meslek gruplarına Ziraat fakültelerinin zootekni bölümü mezunlarıda dahil edilmiştir.
8- Et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimlerini yapacak olan kontrolörlerle ilgili olarak bu kişilerin
uzmanlık alanlarında kendi görevlerini yeterince yapabilmeleri için gerekli eğitimi almaları şartı getirilmiş veayrıca bu kontrolörlerin kombina ve mezbahalarda veteriner hekimler, bunların dışındaki et ve et ürünleri üretimtesislerinde ise veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi ve zootekni bölümümezunlarından olacağı belirtilmiştir.
9- Cezai işlemlerle ilgili olarak: Çalışma izni alınmış tesislerde yönetmelik hükümlerine uyulmaması veyaGenel Müdürlük veya il müdürlüğü kontrolörlerince yapılan müteakip denetimlerde Yönetmelik hükümlerineuyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devametmesi halleri ile tesislerini çalışma izni alınmadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlarhakkında 5/6/2004 tarihli 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi veDenetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncumadde hükümlerine; Kombina ve mezbahalardan karkas, et ve sakatat naklinde kombina ve/veya mezbahaveteriner hekimince düzenlenen sağlık raporuna istinaden hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenenYurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun bulunmaması durumunda 3285 sayılıHayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine, Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayanhayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha kombina ve kesimhane sahiplerine ise yine 3285 sayılı Hayvan Sağlığıve Zabıtası Kanununun 47 nci maddesine göre işlem yapılacağı belirlenmiştir.
10- Çalışma izni almış olan tesislerin rutin denetimleri yılda en az 4’ten 2’ye indirilmiştir.
11- Yeni kırmızı et yönetmeliğinde, kombina ve mezbahalarda sağlıklı karkas, et ve sakatatlarındondurulması ve donmuş muhafazası ( Şok ve şok muhafaza depoları) isteğe bırakılmış, ayrıca eskiyönetmelikte istenmez iken yeni yönetmelikte, eski yönetmeliğe göre çalışma izni verilmiş 3. sınıfmezbahalardan da et naklinin süresine bakılmaksızın yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıliçerisinde soğuk hava depolarını yapmaları istenmiştir. Bu durumda 3. sınıf mezbahalara soğuk havadepolarının sayı ve toplam alanının da belirtileceği yeni çalışma izin belgeleri verilecektir. Yeni çalışma izinbelgesi verilirken Yapı Kullanma İzin Belgesi istenecektir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra müracaattabulunulan 3. sınıf mezbahalarda ise bu depolar çalışma izni verilmeden önce tamamlanmış olacaktır.
12- Kırmızı et kombina ve mezbahalarında kullanılacak ve Damga matbaası ve Darphane GenelMüdürlüğünde bastırılacak olan damgaların kullanımının yetkililerince öğretilebilmesi için yeni kırmızı etyönetmeliğinde, damga örneğinin bir üst yazı ekinde ilgili mezbaha veya kombinanın muayene veterinerhekimine teslim edilerek yukarıda adı geçen Müdürlüğe gönderilmesi hükme bağlanmıştır.
13- Yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinde kombina ve kesimhanelerde sözleşmeli muayene veterinerhekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olup eski yönetmeliğe göre ruhsat verilmiş olanlar 1 yıl içerisinde buzorunluluğu yerine getirmek durumundadırlar. Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra izin işlemleri için müracaatedenlerden ise ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin (h) bendi hükümlerine istinaden bu zorunluluğun yerinegetirilmesi istenecektir.
Uygulamalara İlişkin Diğer Hususlar
Yönetmeliklerin yayımı tarihinden sonra müracaatı bulunan tesislerin işletenlerinin yönetmeliklerin 5.maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden GSM ruhsatı hariç diğer bilgi ve belgeleri getirmeleri durumunda butesislere 27/08/2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici çalışma izni verilecektir. Bu tarihe kadar GSMruhsatının alınmaması halinde verilen çalışma izni iptal edilecektir.
Ayrıca:
1- Çalışma izni verilen kırmızı et mezbahalarında sınıf atlama durumlarında istenilecek bilgi vebelgeler:
a- Yönetmeliğin 5. maddesinde istenilen belgeler,
b- GSM ( Gayri Sıhhi Müessese ) Ruhsatının olmadığı durumda Taahhütname
c- Üzerinde geçilecek sınıfın teknik ve hijyenik koşullarının gerektirdiği değişikliklerin de gösterildiği veteknik resim kurallarına göre çizilmiş 1 adet inşaat projesi
d- Yeni bölümlerin ilavesi halinde bu bölümlerle ilgili sıhhi tesisat projesi
e- Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı
2- Çalışma izni verilen et ve et ürünleri üretim tesislerinde faaliyet alanında değişiklik ve/veyakapasite artışı durumlarında istenilecek bilgi ve belgeler:
a- Yönetmeliğin 5. maddesinde istenilen belgeler,
b- GSM ( Gayri Sıhhi Müessese ) Ruhsatının olmadığı durumda Taahhütname
c- Üzerinde faaliyet alanında değişiklik ve/veya kapasite artışına bağlı teknik ve hijyenik koşullarıngerektirdiği değişikliklerin de gösterildiği ve teknik resim kurallarına göre çizilmiş 1 adet inşaat projesi
d- Yeni bölümlerin ilavesi halinde bu bölümlerle ilgili sıhhi tesisat projesi
e- Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı
3- Çalışma izni verilen et ve et ürünleri üretim tesislerinin kiralama veya satış yolu ile eldeğiştirmelerinde istenilecek bilgi ve belgeler:
a- Dilekçe
b- Beyanname ( Kiralama durumunda: beyannamede sahibi kısmına kiraya veren kişinin ismi (veyafirmanın isim ve unvanı), ticari adı kısmına ise kiralayan şahsın ismi (veya firmanın isim ve unvanı) yazılacaktır.Satış durumunda ise her iki kısma da satın alan kişinin (veya firmanın isim ve unvanı) yazılacaktır.
c- Noter onaylı kira veya satış sözleşmesi
d- Noter onaylı yeni sorumlu yönetici sözleşmesi ve meslek odası çalışma izin belgesi
e- Kombina, mezbaha ve kesimhanelerde noter onaylı yeni muayene veteriner hekim sözleşmesi vemeslek odası çalışma izin belgesi,
f- Yapı kullanma izin belgesi (Hukuk müşavirliğinin yazılı görüşüne istinaden )
g- Kiralayan veya satın alan firmanın isim ve unvanının yayımlandığı Ticaret sicil gazetesi örneği
h-Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı
4- Yeni kırmızı et yönetmeliğinin 6. maddesinin (ı) ve (ş) bentlerinde geçen özellikler 2. ve 3.sınıf mezbahalardan da istenecek ancak bu özellikler içinde bulunan elle ve kolla kumandaedilmeyen musluk yerine elle ve kolla kumanda edilebilir musluk istenecektir.
5- Sorumlu yönetici ve muayene veteriner hekimi ile yapılacak sözleşmelerde, sözleşmenin başlangıç vebitiş tarihleri ile tesisin haftada kaç gün faaliyette bulunacağı sözleşmede mutlaka belirtilecektir.
6- Et ve et ürünleri üretim tesislerinde sorumlu yöneticilik yapabilmek için gerekli olan ve meslekodasından alınmış çalışma izin belgesinin, aynı şekilde Belediyelere ait kombina, mezbaha ve kesimhanelerdebelediyenin memur ve daimi işçi kadrolarında bulunan ve belediye başkanının görevlendirme yazısına istinadensorumlu yönetici olarak çalışacak veteriner hekimlerden de istenmesi gerekmektedir.
7- Yeni kırmızı et yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) bendi ile yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 5.maddesinin (l) bendinde geçen ifadenin yanlış anlamaya yol açmaması için, Bakanlığımızca çalışma izniverilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, şayet ilgili diğer Bakanlıklardan kendi mevzuatlarıgereği alınması gereken bilgi ve belgeler var ise söz konusu bilgi ve belgelerin yine ilgiliBakanlıklardan alınması ve bu bilgi ve belgelerin ayrıca Bakanlığımıza verilmesine gerekbulunmadığı şeklinde anlaşılması uygun olacaktır.
8- İl Müdürlüklerince düzenlenecek olan geçici ve daimi çalışma izin belgeleri, bu talimat ekindegönderilen formatlara uygun bir şekilde il müdürlüklerince bastırılarak kullanılacaktır. Bu belgelerde kullanılacakçalışma izin numaraları ile ilgili kodlama aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır:
a- 3. sınıf mezbahalar için: GM (G: geçici, M: Mezbaha) -il kodu ,ilçe kodu ve tesis izin sıra numarası;
b- Diğer kırmızı et tesisleri için örnekler : G- PM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren P:parçalama veM:mamül madde üretim tesisi), G- SK ( SK: Bağımsız durumda faaliyet gösteren Sakatat temizleme ve /veyaişleme tesisi ), G-AP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren (A) Ambalajlama ve/veya (P) paketleme tesisi), G-P(Bağımsız durumda faaliyet gösteren P: parçalama tesisi), G-SD (Bağımsız durumda faaliyet gösteren SD:
soğuk depo tesisi ), G-M (Bağımsız durumda faaliyet gösteren M:mamül madde üretim tesisi) – il kodu ilçe koduve tesis izin sıra numarası,
c- Kanatlı tesisleri için örnekler: G- KPM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti P:parçalama veM:mamül madde tesisi), G- KSK ( SK: Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı sakatat temizleme ve /veyaişleme tesisi ), G-KAP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti (A) Ambalajlama ve/veya (P) paketlemetesisi), G-KP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren KP: kanatlı eti parçalama tesisi), G-KSD (Bağımsız durumdafaaliyet gösteren kanatlı soğuk depo tesisi), G-KM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti mamülmadde üretim tesisi)- il kodu ilçe kodu ve tesis izin sıra numarası,
d- Tesis izin sıra numarası, tesisin tipine bakılmaksızın 1’den başlayarak verilecektir. Örnek olarak: ilkgeçici çalışma izni verilecek tesis 3. sınıf bir mezbaha ise GM- il kodu- ilçe kodu-1 şeklinde, geçici çalışma izniverilecek ikinci tesis bir parçalama ve mamül madde üretim tesisi olsun, bu ise G-PM- il kodu- ilçe kodu-2şeklinde sıralama devam edecektir. Daimi izin belgesi verilirken bu kodlamadaki sadece G sembolükaldırılacaktır. Bu şekilde 10 tane tesise geçici çalışma izni verildiğini kabul edelim. Bu tesislerin GSM ruhsatıalma ve getirme süreleri farklı olmakla birlikte yine de sıralamada bir değişiklik olmayacaktır. Örnek olarak10’ncu tesisin ilk önce GSM getirmesi halinde bu tesisin daimi çalışma izin belgesi de daimi çalışma izin belgesisıralamasında 10’ncu sırada yer alacaktır.
e- Daimi çalışma izin belgelerinde de kodlama geçici izin belgelerindeki gibi yapılacaktır. Geçici ve daimiçalışma izin belgelerinin tamamına hologram yapıştırılacaktır. İl Müdürlükleri bu belgelerde isterlerse ilavegüvenlik tedbirleri (Soğuk damga, seri numarası vb.) uygulayabilirler.
Kombina ve mezbahaların geçici çalışma izni çerçevesinde olmak üzere plastikten yapılmış ve damgaörneğine uygun geçici bir damga yaptırmaları sağlanacak ve daimi çalışma izni alınıncaya kadar bu damgakullanılacaktır. Daimi çalışma izni alındıktan sonra bu belgenin ekinde gönderilecek damga örneğine uygundamgalar bedeli tesis sahibi tarafından karşılanmak üzere Yıldız/ İstanbul adresinde bulunan T.C. BaşbakanlıkDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılarak kullanılacaktır.
9- Sakatat temizleme: Sakatatın taze olarak veya işlenmek suretiyle kullanımına imkan vermek amacıylasakatatın yapısında bulunan ancak insan gıdası olarak tüketilemeyecek kısımlar ile görünen kan ve kirlerinuzaklaştırılması işlemidir.
10- Sakatat işleme: Sakatatın insan tüketimi için hazır hale getirilmek üzere kesiti taze sakatatınözelliğini gösterecek veya göstermeyecek şekilde belirli işlemlerden geçirilmesidir.
11- Gerek mezbaha veya kesimhane içerisinde ve gerekse bağımsız durumda faaliyet gösteren sakatattemizleme ve/veya işleme tesisleri ile ilgili beyanname EK-1 deki örneğe uygun olarak doldurulacaktır. Ancakmezbaha içerisinde bulunan sakatat temizleme tesisindeki temizleme ve/veya sakatat işleme ile ilgili sayısalbilgiler çalışma izin belgesine işlenmeyecektir.
12- Gerek mezbaha veya kesimhane içerisinde ve gerekse bağımsız durumda faaliyet gösterenambalajlama ve/veya paketleme tesisleri için beyanname EK-2 deki örneğe uygun olarak doldurulacaktır.Mezbaha içerisinde olsun veya bağımsız faaliyet göstersin her iki durumda da tesisin faaliyetine ilişkin sayısalbilgiler çalışma izin belgesine işlenecektir.
13- Tesis sahibi tarafından tesisin faaliyetinin durdurulması veya tesisin kapatılması hallerinde bu durumyazı ile Valiliğe bildirilecektir. Daha sonra tesisin yeniden faal hale getirilmesi istenirse yine tesis sahibitarafından bir dilekçe ile Valiliğe müracaat edilecek ve kırmızı et yönetmeliğinin 10. maddesinin (m) bendi vekanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 8. maddenin (k) bendi hükmüne istinaden tesis faaliyeti 1 aydan fazla bir süredurmuş ise yetkili merci kontrolörlerince denetlendikten ve uygun bulunduktan sonra çalışma izninde belirtilenfaaliyetine/faaliyetlerine izin verilecektir.
14- Tesislere Geçici Çalışma İzni:
a- Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra müracaat edenler için: Yönetmeliğin yayımı tarihinde Gayri SıhhiMüessese Ruhsatının ve yetkili merci tarafından çalışma izninin verilmemiş olması,
b- Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yetkili merciye müracaatta bulunulmuş olması ve çalışma izniişlemlerinin çeşitli aşamalarda devam etmesi,
c- Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yetkili merci tarafından çalışma izni verilmiş olması ancak faaliyet
alanında değişiklik ve/veya kapasitelerinde artış yapılmak istenilmesi,
durumlarında verilecektir.
15- Yeni yönetmeliklerin Geçici 4. maddelerine istinaden, Genel Müdürlüğümüz veya İl Müdürlüğünüzceeski yönetmeliklere göre çalışma izni verilmiş ve halen faaliyet gösteren et ve et ürünleri üretim tesislerininişleten veya sahipleri, tesislerini, yeni yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeniyönetmeliklerin hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Yönetmelik hükümlerine uygun halegetirmeyenler hakkında 5179 sayılı yasanın 29. ve 30. maddesi hükümlerine göre yasal işlem uygulanacak oluptesis işleten veya sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için bu konuda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
16- Yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 7. maddesinin (b) bendinin 5 numaralı alt bendi hükümlerinegöre kombina ve kesimhane dışında bağımsız durumda faaliyet gösteren et parçalama tesislerinde kırmızı etparçalaması kanatlı etinin parçalandığı günlerden farklı günlerde yapılabilir. Ancak her iki parçalama işlemi içinayrı çalışma izni düzenlenecektir. Bunun tersi bir durum söz konusu ise yeni kırmızı et yönetmeliğinin 7.maddesinin (b) bendinin 8 numaralı alt bendi hükümlerine göre uygulama yapılacak ve yine ayrı çalışma iznidüzenlenecektir.
17- Sorumlu yönetici sözleşmeleri:
– Geçici çalışma izni verilmiş olan tesislerle ilgili olarak sözleşmede, “5179 sayılı kanun ve bu kanunadayalı olarak çıkan ve çıkartılacak olan yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeküzere” şeklinde veya aynı anlama gelecek şekilde benzeri bir ifadenin bulunması halinde bu sözleşmeler geçerlikabul edilecek, ancak sözleşmenin bitmesini müteakip yenilenme durumunda, sözleşmelerde ilgili yeni kırmızı etve kanatlı hayvan eti yönetmeliklerinin ismi de belirtilerek bu yönetmeliklerin ilgili maddelerine atıf yapılacakveya ilgili maddelerdeki görevler açıkça yazılacaktır.
– Yeni müracaatlarda ve daha önceden çalışma izni verilen tesislerin sözleşme yenilemelerinde isesözleşmede yeni kırmızı et ve kanatlı hayvan eti yönetmeliklerinin ilgili olanın ismi de belirtilerek buyönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılacak veya ilgili maddesindeki görevler açıkça yazılacaktır.
18- Muayene veteriner hekimi sözleşmelerinde ise yeni kırmızı et ve kanatlı hayvan etiyönetmeliklerinden ilgili olanın ismi de belirtilerek bu yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılacak veya ilgilimaddesindeki görevler açıkça yazılacaktır.
19- Uygulamada kolaylık ve bir örnekliğin sağlanması için tesislere ilişkin ruhsatlandırma öncesi ve rutindenetimlerde kullanılacak denetim formları bilahare gönderilecektir.
EK-1
BEYANNAME
1- Tesisin:
a) Sahibinin Adı Soyadı :
b) Ticari Adı :
c) Açık Adresi :
d) Telefon No :
e) Faks No :
f) Ada, Pafta ve Parsel No :
2- Faaliyet Alanı ve Kapasitesi: Sakatat Temizleme ve/veya İşleme Tesisi
Mezbaha içerisinde ( ) Bağımsız durumda ( )
a) Sakatat Temizleme:
Sakatat ve elde edildiği hayvan türü…………………(Günlük Temizleme kapasitesi: Adet/Gün)
b) Sakatat İşleme:
Sakatat ve elde edildiği hayvan türü….İşlenmiş Ürünün İsmi…….(Günlük İşleme kapasitesi: Kg/Gün)
c) Soğuk Depo (Depo sayısı ve toplam alanı/m2):
3- Tesisten çıkacak katı, sıvı ve gaz atıkların cins ve miktarları, ne şekilde izale ve tasfiye edileceği veçevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.
4- Tesisin faaliyet alanı ile ilgili iş akım şeması ve açıklama raporu.
5- Tesislerde çalıştırılacak toplam personel sayısı, tesisin çalışma saatleri, uygulanacak vardiya sayısı vesüresi ile bir vardiyada çalıştırılacak personel sayısı.
6- Oluşacak yan ürünler ile insan tüketimine uygun bulunmayan kısımların ne şekilde değerlendirileceğineilişkin açıklama raporu.
Tesis sahibinin
Adı Soyadı
Tarih
İMZA
EK-2
BEYANNAME
1- Tesisin:
a) Sahibinin Adı Soyadı :
b) Ticari Adı :
c) Açık Adresi :
d) Telefon No :
e) Faks No :
f) Ada, Pafta ve Parsel No :
2-Faaliyet Alanı ve Kapasitesi: Ambalajlama ve/veya Paketleme Tesisi.
Kombina içerisinde ( ) Bağımsız durumda ( )
a) Ambalajlama:
Ambalajlanacak Ürün ve elde edildiği hayvan türü (Günlük ambalajlama kapasitesi: Kg/Gün)
b) Paketleme:
Paketlenecek Ürün ve elde edildiği hayvan türü (Günlük ambalajlama kapasitesi: Kg/Gün)
c) Dilimleme-Porsiyonlama:
Ürün ve elde edildiği hayvan türü (Günlük kapasite: Kg/Gün)
d) Soğuk Depo (Depo sayısı ve toplam alanı/m2):
3- Tesisten çıkacak katı, sıvı ve gaz atıkların cins ve miktarları, ne şekilde izale ve tasfiye edileceği ve
çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.
4- Tesisin faaliyet alanı ile ilgili iş akım şeması ve açıklama raporu.
5- Tesislerde çalıştırılacak toplam personel sayısı, tesisin çalışma saatleri, uygulanacak vardiya sayısı vesüresi ile bir vardiyada çalıştırılacak personel sayısı.
Tesis sahibinin
Adı Soyadı
Tarih
İMZA
EK-3
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
………………….İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………İli………………….ilçesinde bulunan …………………………………………………………..…………. ………………………………..…….na ait …………………………………………………….. 5179 ve 3285 sayılı yasalara dayalı olarak hazırlanan ve “05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”/ “08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in Geçici 2. maddesi hükümlerine göre yukarıda belirtilen tesisimize teknik ve hijyenik şartlar açısından denetim yapılıp uygun bulunduktan sonra Geçici Çalışma İzni verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Tesisin Adresi
:
Tesis Sahibinin Adı
:
Tesisin Faaliyet Alanı
:
Yukarıda adı, adresi ve faaliyet alanı belirtilen ve 05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı ResmiGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve DenetlenmesineDair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncımaddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı HayvanSağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim TesislerininÇalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek”/ 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı ResmiGazete’ de yayımlanan “ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul veEsaslarına Dair Yönetmek” in Geçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında Geçici Çalışma İzinBelgesi talep ederken, 27.08.2005 tarihine kadar tarafımızdan tesisimize Gayri Sıhhi Müesseseruhsatı alınmaması halinde verilen Geçici Çalışma İzin Belgesinin iptal edilmesini kabul edeceğimizive bu hususlarda itiraz ve şikayette bulunmayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederiz.
Sorumlu Yönetici
İş Yeri Sahibi/Yetkilisi
Adı–Soyadı
Adı-Soyadı
İmza
İmza
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………….İl Müdürlüğü
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İşletmenin Sahibi
:
İşletmenin Ticari Adı
:
İşletmenin Açık Adresi
:
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi
:
Çalışma İzni Veriliş Tarihi
:
Çalışma İzin Numarası
:
05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 SayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesinedayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ KanatlıHayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına DairYönetmek” in 5 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanıbelirtilen tesise Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.
İL MÜDÜRÜ
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………….İl Müdürlüğü
GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İşletmenin Sahibi
:
İşletmenin Ticari Adı
:
İşletmenin Açık Adresi
:
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi
:
Çalışma İzni Veriliş Tarihi
:
Çalışma İzin Numarası
:
05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 SayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesinedayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ KanatlıHayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına DairYönetmek” in Geçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyetalanı belirtilen tesise Geçici Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.
Bu belge 27.08.2005 tarihine kadar geçerlidir.
İL MÜDÜRÜ
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
……………..İl Müdürlüğü
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İşletmenin Sahibi
:
İşletmenin Ticari Adı
:
İşletmenin Açık Adresi
:
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi
:
Çalışma İzni Veriliş Tarihi
:
Çalışma İzin Numarası
:
05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 SayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesinedayanılarak hazırlanan ve 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ KırmızıEt ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in 5inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilen tesiseÇalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.
İL MÜDÜRÜ
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
……………..İl Müdürlüğü
GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İşletmenin Sahibi
:
İşletmenin Ticari Adı
:
İşletmenin Açık Adresi
:
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi
:
Çalışma İzni Veriliş Tarihi
:
Çalışma İzin Numarası
:
05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 SayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesinedayanılarak hazırlanan ve 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ KırmızıEt ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” inGeçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilentesise Geçici Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.
Bu belge 27.08.2005 tarihine kadar geçerlidir.
İL MÜDÜRÜ
© 2003 TARIM VE KOYİŞLERİ BAKANLIĞI, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gökhan TO

Advertisement